V veljavi nov Odlok in Tehnični pravilnik ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Hrpelje-Kozina

Poziv povzročiteljem odpadkov iz dejavnosti 

V mesecu marcu je v veljavo stopil nov Odlok o zbiranju in obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Hrpelje-Kozina (Ur. list RS, št. 15/2024, 35/2024).  V mesecu aprilu pa še Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Hrpelje-Kozina (Ur. list RS, št. 35/2024) kot dodatek oziroma natančnejši vodič po pravilnem ravnanju z odpadki vseh udeležencev ravnanja z odpadki v Občini. Cilj novo sprejetih listin sta urejenost naselij v Občini in pošten obračun storitev ravnanja z odpadki, kjer se zasleduje načelo odpadke plača povzročitelj.

Omenjena Odlok in Tehnični pravilnik določata tako naloge izvajalca obveznih lokalnih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (Komunala Sežana d. d.) kot tudi vseh povzročiteljev odpadkov – uporabnikov storitev. V zaključku Odlok določa nedovoljena ravnanja, ki so podvržena sankcijam v obliki globe.

Odlok natančno določa, kdo se mora vključiti v odvoz odpadkov:

  • fizične osebe v gospodinjstvu (stalno in začasno bivajoči, ne glede na starost),
  • fizične osebe kot samostojni podjetniki in podjetniki, ki samostojno opravljajo dejavnost,
  • pravne osebe, ki razpolagajo s poslovnimi prostori,
  • lastniki ali najemniki gospodarskih in počitniških objektov, turističnih sob, apartmajev ter drugih objektov, ki so namenjeni občasni rabi,
  • osebe, ki so izvajalci dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
  • osebe, ki upravljajo javne površine (na primer: tržnice, sejmišča, igrišča, avtobusna postajališča, parke, parkirišča, ceste, ulice, trge, pločnike, pokopališča in podobno),
  • osebe, ki organizirajo kulturne, športne in druge javne prireditve ali uporabljajo javne ali zasebne površine in druge nepremičnine z namenom, ki odstopa od njihove običajne javne ali zasebne rabe,
  • investitorji in izvajalci gradbenih in drugih del na gradbiščih.

 

Povzročitelji odpadkov iz dejavnosti

Tehnični pravilnik poseben poudarek namenja povzročiteljem odpadkov iz dejavnosti,  ki morajo z izvajalcem odvoza  (za komunalne odpadke je to Komunala Sežana d. d.) skleniti pogodbo o ravnanju s komunalnimi odpadki. V pogodbi se dogovori način in obseg izvajanja javne službe. Potrebno število posod in volumen posameznih vrst posod določita skupaj izvajalec in povzročitelj odpadkov, pri čemer se uporabnika lahko kategorizira kot manjšega, srednjega ali večjega povzročitelja iz dejavnosti. Podrobnejša določitev minimalne velikosti posode za osebe iz dejavnosti ter količine komunalnih odpadkov določa Tehnični pravilnik. Kriteriji za razlikovanje znotraj posamezne skupine uporabnikov iz dejavnosti (manjši, srednji, večji) so zlasti vrsta dejavnosti, število zaposlenih in samozaposlenih, velikost prostora, število uporabnikov.

Uporabniki iz dejavnosti, ki dejansko ne povzročajo takšne količine odpadkov, kot je vnaprej minimalno določeno s Tehničnim pravilnikom, lahko na podlagi predloženih dokazil ugovarjajo pri izvajalcu. Breme dokazovanja ter stroški povezani s pridobivanjem morebitnih dokazil so na strani osebe z dejavnostjo.

Dogovor o ustreznem zbiranju in oddaji odpadkov z izvajalcem odvoza morajo skleniti tudi izvajalci gradbenih del (gradbišča), organizatorji prireditev in organizatorji čistilnih akcij. Ti morajo z izvajalcem odvoza  način zbiranja in odvoza odpadkov, dogovoriti vsaj 8 dni pred pričetkom dejavnosti.

Za vse osebe z dejavnostjo z že veljavno pogodbo, bomo opravili uskladitev z minimalnimi standardi novega Tehničnega pravilnika. Kjer bomo ugotovili, da trenutni pogodben obseg ne dosega minimuma iz Tehničnega pravilnika, bomo število, vrsto in pogostost odvozov ustrezno prilagodili z aneksi k obstoječim pogodbam.

 

Kontakt za dodatne informacije in sklenitev pogodbe pri Komunali Sežana:

Tamara Peroša

tamara.perosa@komunala-sezana.si

05/73 11 240

 

Nazaj na novice